Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kőszeg

Nevelési-oktatási intézményegységek

Általános Iskola

Iskolánk tanterve a Nemzeti Alaptantervre épülve figyelembe veszi speciális nevelési szükségletû tanulóink sajátos fejlõdését. Célunk, hogy minden nálunk nevelhetõ diák a gyógypedagógia módszereinek segítségével jusson el képességeinek megfelelõ legmagasabb szintre.

A kötelezõ tantárgyak oktatása során az oktatás elsõ szakaszában minden tanulónk elsajátítja az alapvetõ kultúrtechnikákat és az erkölcsi szabályokat. A felsõ tagozatban – az idegen nyelv kivételével – ugyanazon mûveltségi területek oktatása folyik mint a többi, többségi általános iskolában. A habilitációs és a rehabilitációs órákon a sérült vagy kevésbé fejlett képességek fejlesztése a feladat. Kiemelt feladat a pályaorientáció. Autista csoportunk új színfoltot jelent az intézményi pedagógiai palettán.

Fakultatív oktatással biztosítjuk azoknak a tanulóknak a fejlesztését, akik a kötelezõ tananyag elsajátítása mellett többre is képesek.

Kollégiumunkban elsõsorban azok kapnak elhelyezést, akik lakóhelyükön nem részesülhetnek képességeiknek megfelelõ iskolai és kollégiumi ellátásban. A kollégiumi diákönkormányzat jó lehetõségeket biztosít a szabadidõ kultúrált eltöltését illetõen.

Általános Iskola épülete

Beszédjavító Általános Iskola

Az iskolánk nevelõ-oktató tevékenysége a többi általános iskolák mûveltségi területeivel, tanterveiben szereplõ tantárgyakkal megegyezõ. Az iskola specialitása a beszédben és nyelvi, kommunikációs és tanulási képességekben megtalálható hiányosságok intenzív pedagógiai, pszichológiai korrekciója, rehabilitációja.
Célunk a különoktatással, fejlesztéssel minél elõbb jól kommunikáló, az anyanyelvi fejlõdésben rendezett képességekkel rendelkezõ tanulók iskolai pályafutásának, tanulmányi elõmenetelének és továbbtanulásának segítése. A más, tanulási képességek hiányát mutató – dyslexia, dysgraphia, dyscalculia – részképességek korrekciója is fontos követelmény. A kiscsoportos és egyéni fejlesztések mindenkor a gyermek aktuális és beszédállapotához, fejlettségi szintjéhez igazodnak.

A tanévenkénti felvételt – szülõi kérelem alapján – a Beszédjavító Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság (Budapest) szakvéleménye alapján biztosítjuk.

Kollégiumainkban közel 100-120 fõnek tudunk megfelelõ színvonalú ellátást biztosítani. Erre az iskola országos beiskolázása alapján jelentõs igény mutatkozik. A délutáni szabadidõs programok széles lehetõségeket biztosítanak a pihenésre, a sportolásra illetve a másnapi felkészülésre is.

Beszédjavító Általános Iskola

Szakiskola

Az általános iskolát követõ középfokú oktatási intézményegységben a sajátos nevelési igényû tanulók oktatása, nevelése folyik. Az 1991-ben alapított iskolában jelenleg hét szakmában – valamennyi OKJ-s – történik képzés: varrómunkás, szõnyegszövõ, parkgondozó, zöldség- és fûszernövény termelõ, szobafestõ-mázoló, asztalos és kõmûves.

Az általános képzést követõ, a szakképzést megelõzõ 9-10. osztályokban elsõsorban pályaorientációs képzés illetve a közismereti tárgyakhoz fûzõdõ ismeretek megerõsítése történik. Csak ezt követõen kerülhetnek a szakképzõ osztályokba a tanulók. A gyakorlati oktatást saját tanmûhelyeinkben végezzük, de lehetõséget biztosítunk intézményen kívüli gyakorlati képzési hely bekapcsolására is.

Vidéki tanulóinkat modern kollégiumi szobákban tudjuk elhelyezni. Tanulóink kényelmét szépen berendezett nappali termek, korszerû konyhák és étkezõk szolgálják.

Színes programok közül is kiemelkednek családi ünnepeink, a szalagavató és a divatbemutató. Nagy hagyománnyal és jelentõs eredményekkel büszkélkedhetnek tanulóink a különbözõ helyi és országos tanulmányi, kulturális és sportversenyek kapcsán.

Tanulóink megsegítésére hoztuk létre alapítványunkat:

Szakiskola mûhelye

 

Kiemelkedõ nemzetközi és hazai sikereket értek el tanulóink a különbözõ tanulmányi, kulturális és sportversenyeken.